Bayburt Üniversitesi, varlık gerekçelerini entegre ettiği yeni misyonu ve vizyonu gereğince planlanan yönetsel kalite standartlarına ulaşmada önemli bir adımı daha gerçekleştirdi. ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Standardı şemsiyesi altında kurulması planlanan BAYÜ Entegre Kalite Yönetim Sistemine yönelik olarak hazırlananan “Bayburt Üniversitesinde Entegre Kalite Yönetim Sistemi Kurulması, Belgelendirilmesi ve Hizmet Akreditasyonu" başlıklı teknik destek projesi, KUDAKA'nın 2023 yılı 3. Dönem başarılı projeler listesine alındı.


"Yenilikçi ve kaliteli eğitim anlayışıyla, topluma ve bilime katkı sağlayan, sosyo-ekonomik anlamda bölgenin gelişimine yol gösteren, ulusal ve uluslararası ölçekte tercih edilen bir üniversite olmak” vizyonuna giden yolda kalite odaklı bir kurumsal yönetim organizasyonunu yerleşik kılmayı hedefleyen Bayburt Üniversitesi, KUDAKA'nın 2023 yılı 3. Dönem teknik destek çağrısı kapsamına alınarak önemli bir kaynak temini ve kurumsal partner sağlamış oldu. Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Esmeray Alacadağlı ve Koordinatörlük Proje Ekibi tarafından hazırlanan proje kapsamında sağlanan destekle, BAYÜ Entegre Kalite Yönetim Sistemi’nde yer alan;   ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 27701, ISO 45001 Yönetim Sistemleri ile 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Standartları konusunda alınacak eğitimlerin düzenlenmesi ile bu standartlarla ilgili eğitimli insan gücünün yetişmesi ve kurumsal bilgi altyapısının oluşturulması için İAF’a göre izlenebilirliği olan ve TÜRKAK’tan akredite olmuş bir kuruluştan hizmet alınması sağlanacak. Projenin entegre kalite yönetimi anlayışının teknik altyapısı yönünden önemine değinen Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Alacadağlı, "Kalite, sistem yaklaşımı gerektiren bir tasarımlar ve işlemler bütünü olduğu için öncelikle tüm mikro ve makro birimleri baştan tanımlamak, biçimlendirmek ve standartlar çerçevesinde yenileştirmek; bir başka deyişle entegrasyonu sürdürülebilir kılmak gerekiyor. Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in büyük hedeflerle başlattığı sistem dönüşümü, hem yönetimi hem de yönetime katılan insan kaynağını ve diğer kaynakları koordineli bir biçimde yeni sistemdeki rol ve işleyiş tanımlarına entegre etmek gerekiyor. Kalite, belirli bir kurumsal bileşenle sınırlanmadan tüm bileşenlerin uyumunu gerektirdiği için entegre bir sistemden söz ediyoruz. Eşgüdümlü bir kalite için öncelikli olarak uyumu, sonrasında ise değerlendirme sürecini planlıyoruz. Bu proje, entegre kalite sistemi kuruluşunda gereken altyapıyı tesis eden çalışmalara katkı sunarak dış değerlendirme sürecindeki başarı potansiyelini güçlendirecek. Rektörümüz başta olmak üzere KUDAKA proje değerlendirme komisyonuna, koordinatörlüğümüz bünyesinde görev alarak sistemsel ilerlemeye katkı sunan proje ekibimize ve Üniversitemizin tüm paydaşlarına teşekkür ederim." dedi.

Projenin, kalite yönetim sistemi standartlarını inşa etme sürecine katkısından bahseden Rektör Türkmen ise, "Bu eğitimler sonrasında Üniversitemiz;  akredite hizmet üretme ve entegre kalite sistemini kurma hedefine ulaşmada önemli bir eşiği daha aşacak; modelleme ve patent başvurusuna temel oluşturacak, BAYÜ Pilot Uygulaması ve BAYÜ de KYS standartları ve YÖKAK Hizmet Akreditasyonu Entegrasyon Altyapısının oluşmasını büyük oranda sağlamış olacak. Özetle, kalite merkezli kurumsallaşma vizyonu ete kemiğe bürünerek düşünsel tasarım ve plan aşamasından pratikte uygulanan ve yaşayan bir kurum kültürüne dönüşecek. Kalite, bizler nazarında 'de facto', yani fiilî hale gelerek tüm kurumsal faaliyetlerimize şemsiye olmasını hedeflediğimiz bir yaşam biçimi mahiyetinde. Bu mahiyetle, geleceğin kurumsal organizasyonunu kurmamız için büyük emekler sarf eden Kalite Koordinatörlüğümüze, koordinatörümüz Doç. Dr. Esmeray Alacadağlı nezdinde teşekkürlerimi sunuyor, KUDAKA'yla iş birliği halinde gerçekleşecek olan sistem çalışmalarının şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." beyanında bulundu.