Haftada 2 ders saati olarak okutulan tarih dersi programında, insanı ve onun faaliyetlerini geçmiş-bugün-gelecek bağlamında anlamlandırabilmek için gerekli bilgi, beceri ve değerlerle donanmış "tarih okuryazarı" bireyler yetiştirmek amaçlandı.

Programlarda tarihsel bilginin üretim sürecinde kullanılan "konu veya sorun belirleme, kaynaklardan bilgi toplama, kaynağı inceleme, kaynağı sorgulama, kaynağı yorumlama, kanıta dayalı ürün oluşturma" aşamaları ve bunlara yönelik etkinlikler yer aldı.

Böylelikle öğrencilerin örnek araştırmalar üzerinden tarihçilerin çalışma yöntemlerini algılamalarına ve tarihçilik becerilerini kazanmalarına çalışıldı.

Bununla birlikte Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması birlikte işlendi, güncel konular çerçevesinde Türkiye'nin deniz jeopolitiği ve Mavi Vatan ile Türkiye'nin kültürel diplomasi faaliyetleri de ele alındı.

Yayınlanan taslak tarih programında, öğrencilerin Türk milletinin insanlığa katkılarından yola çıkarak milli ve manevi değerleri davranışlarına yansıtmalarına, insanlığın ortak mirasının korunmasında ve yaşatılmasında duyarlılık göstermelerine odaklanıldı.

Örneğin, Türkistan'dan Türkiye'ye uzanan süreçte Türk-İslam medeniyetinin bilim, kültür, eğitim ve sanat alanlarındaki gelişmeleri, Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecine etkisi, Osmanlı Devleti'nin ilim ve irfan geleneğinin oluşmasında şehir, kurum ve şahsiyetlerin etkileri ve Osmanlı Devleti'nin insanlık tarihine katkıları gibi başlıklar yer aldı. Böylece öğrencilerin, Türklerin en eski zamanlardan itibaren dünya medeniyetindeki yerini ve önemini daha somut ve anlaşılır bir şekilde öğrenmeleri hedeflendi.

Tarih dersi öğretim programı her sınıf düzeyinde üçer üniteden oluşturuldu. Bu bağlamda 9. sınıf düzeyinde "geçmişin inşa sürecinde tarih" ile "Eski Çağ ve Orta Çağ" medeniyetleriyle bağlantılı konulara odaklanıldı.

10. sınıf düzeyinde, "Türklerin Anadolu'yu yurt edinmeye başlaması" ile "Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve cihan devleti haline gelmesi"ne ilişkin konulara yer verildi. 11. sınıf düzeyinde ise "1683-1789 yılları arasında değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı", "1789-1908 yılları arasında dönüşüm sürecindeki Osmanlı" ile "1908-1918 yılları arasında savaşlar sarmalında Osmanlı" konuları ele alındı.

Kıbrıs sorunu, Pontus ve Ermeni iddialarının asılsızlığı ile Filistin meselesi

Öğrenciler, örnek metin ve olaylardan hareketle siyonist faaliyetleri ve Filistin meselesini hakkaniyetli davranmanın önemi bakımından değerlendirecek. Öğrencilerden 2. Dünya Savaşı'nın neden ve sonuçlarını değerlendirilebilmeleri amacıyla verilen neden-sonuç formunu doldurmaları istenecek. Öğrenciler, Soğuk Savaş Dönemi'nin başlangıcından itibaren Türkiye'deki siyasi gelişmelerin gösterildiği infografiği inceleyebilecek.

Zenginleştirme etkinliklerinde öğrencilerin Kore Savaşı'nda Türkiye'nin katkısını konu edinen bir film seyretmeleri, savaşın gelişimi ile ilgili araştırma yapmaları ve Türkiye'nin savaşa katılımına ilişkin tarihsel akış şeması oluşturmaları sağlanabilecek.

Öğrencilerden Kıbrıs sorununa ilişkin yazılı ve görsel kaynakları inceleyerek Birleşmiş Milletler, Ada'daki Türklerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan uğradıkları haksızlıkları ortaya koyan bir rapor hazırlamaları istenebilecek.